sme

cnsup.nomuradirect.com เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ CNS Start up and SME access ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ พัฒนาโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
หรือ โนมูระ พัฒนสิน

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SME ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Startup และ SMEs ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

Read more...