คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 3)

คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 3)


มาฟังพัฒนาการของสตาร์ทอัพในประเทศไทย และเรื่องราวของ IDE Center (Innovation Driven Entrepreneurship) ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน