คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 2)

คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 2)


พูดคุยเรื่องนวัตกรรมความเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ และปัจจัยที่จะทำให้การประกอบธุรกิจสตาร์ทประสบความสำเร็จ โดย ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล หรือ อาจารย์เติ้ง ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย