About Us

cnsup.nomuradirect.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้ประกอบการ Startup และ SME โดยเฉพาะ

cnsup.nomuradirect.com เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ CNS Start up and SME access ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ พัฒนาโดยบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ โนมูระ พัฒนสิน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสาร เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SME ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Startup และ SMEs ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

ชื่อเว็บไซต์ cnsup.nomuradirect.com คำว่า CNS มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ Capital Nomura Security PCL. (CNS) นอกจากนั้นตัวอักษร C N S ยังสื่อให้เห็นแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด “Creating” “Networking” และ “Success” โดย

C คือ Creating หมายถึง การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SME

N คือ Networking หมายถึง การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง เส้นทางแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ Startup และ SME

S คือ Success หมายถึง การเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านการลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ให้กับสมาชิก

ผสานกับคำว่า “up” ที่เป็นส่วนหนึ่งในคำว่า Startup นอกจากนั้น ยังสื่อให้เห็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ยกระดับธุรกิจ Startup และ SME ที่นำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน